Garantier byggprojekt

Det är Konsumenttjänstlagen som reglerar garantier och ansvar när en konsument anlitar hantverkare för ett byggprojekt. Vi beskriver nedan kort de viktigaste punkterna du bör tänka på. BraByggare är en kostnadsfri tjänst som förmedlar kontakt mellan uppdragsgivare och hantverkare. Vi är inte part i de avtal som ingås och vi kan tyvärr inte heller lämna garanti på det arbete företag anslutna till oss utför.

Hantverkarens ansvar - vad säger lagen?

ParagrafteckenDet finns två huvudtyper av projekt som regleras i lagen, ROT-entreprenader (renovering och ombyggnad) samt Småhusentreprenader (uppförande av ny byggnad eller tillbyggnad).

För att vara skyddad vad gäller garantier och ansvar bör du teckna skriftligt avtal med hantverkaren. Det finns två standardavtal som är anpassade för ändamålet Hantverkarformuläret 14 för ROT-arbeten och Entreprenadkontrak (ABS 09) för småhusentreprenader. Dessa avtal ersätter inte konsumenttjänstlagen utan utgör ett komplement.

Konsumenttjänstlagen är i huvudsak tvingande och innebär bl.a. att hantverkaren:

  • inte får ge en privatperson sämre avtalsvillkor än vad som står i lagen
  • inte får överskrida avtalat pris med mer än 15%, för mark- och rivningsarbeten gäller max 25% om man använder ABS 09 eller Hantverkarformuläret 14
  • vid arbete på lös egendom (diskmaskin, skåp m.m.) är ansvarig för fel som reklamerats av privatpersonen inom tre år efter att uppdraget avslutats
  • vid arbete på fast egendom (t.ex. byggnad och andra fasta anläggningar på mark och i vatten) är ansvarig för fel som har reklamerats av privatperson inom 10 år samt även i vissa andra fall om han har handlat grovt vårdslöst
  • vid fel på småhusenterprenad som visar sig inom två gäller dessutom en bevislättnadsregel för konsument som innebär att det åligger hantverkaren att göra sannolikt att felet inte beror på honom (istället för tvärt om)

Om en hantverkare lämnar en garanti eller liknande utfästelse utöver vad som står i konsumenttjänstlagen så är det en ännu starkare utfästelse som gäller även om resultatet av tjänsten försämras och inte bara vid konstaterat fel.