Budgetråd: Tak (nyläggning, renovering)

Ska man lägga om taket är det fler viktiga faktorer som avgör priset. Vilket ytmaterial som skall användas (plåt, takpannor, tjärpapp, skiffer), vilka åtgärder som omfattas (ytmaterial, underlagspapp, vindskivor, hängrännor och stuprör) samt yta i kvadratmeter och taktyp (brutet, valmat, platt). Man bör även beakta att om den synliga delen av taket är i dålig kondition är risken stor att konstruktionsdelarna under ytskiktet också har tagit stryk under årens lopp och kanske behöver bytas.

Materialkostnaden för plåt ligger i spannet 75-200 kr/kvm, för takpannor i spannet 100-250 kr/kvm där det övre intervallet avser lertegel och det nedre betongpannor, för papp är spannet 40-80 kr/kvm. Arbetskostnaden varierar mycket med takets utseende och typ av tak men kan ligga i spannet 250-850 kr per kvadratmeter. Kostnad för hängrännor och stuprör ligger i spannet 300-600 kr per löpmeter och totalkostnad för takavvattning inklusive arbete brukar motsvara c:a 15-35% av totalkostnaden för att lägga om taket.

För ett exempelhus med en byggnadsyta på 100 kvadratmeter och ett enkelt brutet tak med taktegel skulle takytan kunna vara c:a 130 kvadratmeter och kostnaden för att lägga om det skulle kunna ligga i spannet 110 000-180 000 kr inklusive byte av takpapp, vindskivor, hängrännor, stuprör och ytmaterial och arbete. För att lägga om ett plåttak på motsvarande hus skulle kostnaden kunna ligga i spannet 75 000-115 000 kr. Kostnaderna kommer som framgår av texten ovan att variera kraftigt i varje individuellt fall.

Behöver du en bra hantverkare? Skapa din förfrågan här!

Tillbaka till föregående sida