Allmänna villkor beställare

Detta är de allmänna villkor som gäller för dig som är beställare och använder tjänsten för att hitta lämpliga leverantörer av byggtjänster.

Tjänsteförmedlaren BraByggare

BraByggare Sverige AB (BraByggare) driver tjänsten brabyggare.se som förmedlar kontakt mellan beställare och leverantörer av hantverkstjänster. BraByggare är ej part i de avtal eller överenskommelser som kan uppstå mellan användare av tjänsten och ansvarar ej heller för brist, skada eller annan tvist som kan uppstå som följd av detta. BraByggare tar ej heller ansvar för enskilda användares uppgifter, åtaganden och förpliktelser gentemot andra användare av tjänsten och är ej heller skyldigt att lämna ersättning till användare på grund av skada vållad till följd av felaktiga uppgifter, skrivfel, förlust eller förvanskning av data på marknadsplatsen.

Hantering av personuppgifter

Genom registrering av personuppgifter och andra uppgifter på brabyggare.se eller via samarbetspartners webbsidor så ger användaren sitt samtycke till att BraByggare i den mening som avses i dataskyddsförordningen (GDPR) behandlar dessa i syfte att tillhandahålla tjänster kopplade till webbsidan brabyggare.se och via samarbetspartners dito. Användaren kan när som helst återkalla lämnat samtycke eller få besked om hur uppgifterna används genom att skicka ett e-postmeddelande till BraByggare med aktuellt önskemål. BraByggare är personuppgiftsansvarig enligt lagen. BraByggares integritetspolicy beskriver utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. 

Alla rättigheter till text och bildmaterial överlåts till BraByggare och innehållet på brabyggare.se åtnjuter katalogskydd enligt 49§ i lagen om upphovsrätt. Uppsåtligt eller grovt oaktsamt intrång i en annans rättigheter enligt upphovsrättslagen kan leda till böter eller fängelse upp till två år.

Beställare godkänner att BraByggares tjänsteleverantörer kan ta del av beställarens kontaktuppgifter samt övrig information som denne har lämnat i sin projektförfrågan och ger vidare BraByggare, och dess moderbolag Villaägarnas Riksförbund, rätt att kontakta denne via e-post, brev, telefon eller SMS för att informera om tjänster, erbjudanden eller i annat informationssyfte.

Säkerhet

BraByggare arbetar kontinuerligt med att säkerheten på handelsplatsen upprätthålls genom lämplig kryptering, personlig användaridentitet samt lösenord. Användare av tjänsten samtycker till BraByggares användning av cookies på brabyggare.se.

BraByggare förbehåller sig rätten att på egen hand neka publicering eller ta bort redan publicerat material som kan misstänkas vara olagligt, stötande eller på annat sätt olämpligt i förhållande till den verksamhet som BraByggare bedriver.

Tvist

BraByggare äger rätt att ändra dessa villkor eller andra avtalsvillkor på egen hand eller, i förekommande fall, för att efterleva gällande lagar och myndighetsbeslut. Tvist med anledning av tolkning eller tillämpning av dessa villkor, inklusive frågor uppkomna med anledning av den tjänst som tillhandahålls av BraByggare, skall avgöras vid svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.