Allmänna villkor tjänsteleverantör

Detta är de allmänna villkor som gäller för dig som är ansluten tjänsteleverantör på brabyggare. och använder tjänsten för att hitta lämpliga byggprojekt.

Tjänsteförmedlaren BraByggare.se

BraByggare Sverige AB (“BraByggare”) driver tjänsten brabyggare.se (“Tjänsten”) och förmedlar kontakt mellan beställare (“Beställare”) och tjänsteleverantörer (“Tjänsteleverantör”), nedan gemensamt kallade “Användare”.

Beställare kan kostnadsfritt använda tjänsten för komma i kontakt med byggföretag gällande byggförfrågningar (“Förfrågningar”). Tjänsteleverantör måste teckna ett abonnemang (“Abonnemanget”) med BraByggare och betala detta för att få rätt att ta del av Beställares kontaktuppgifter eller andra avgiftsbelagda funktioner på Tjänsten. BraByggare åtar sig att förmedla Förfrågningar och andra tjänster i enlighet med de villkor och priser som gäller för Abonnemanget.

Avtalsbundenhet

Tecknar Tjänsteleverantör ett abonnemang med BraByggare så utgör det ett avtal mellan Tjänsteleverantören och BraByggare om användande av Tjänsten i enlighet med dessa Allmänna villkor samt abonnemangsvillkoren.

Avtalet blir bindande för Tjänsteleverantör genom påskrift av ett Abonnemangsavtal (fysiskt eller elektroniskt på sätt som BraByggare anvisar) eller genom godkännande av Allmänna villkor vid inloggning på brabyggare.se, eller genom betalning av faktura gällande Abonnemanget eller genom att Tjänsteleverantör påbörjar användning av Tjänsten för att ta del av Beställares kontaktuppgift.

Ansvar

BraByggare är ej part i de avtal eller överenskommelser som kan uppstå mellan Användare av Tjänsten och ansvarar ej heller för brist, skada eller annan tvist som kan uppstå som följd av detta.

BraByggare tar ej heller ansvar för enskilda Användares uppgifter, åtaganden och förpliktelser gentemot andra Användare av Tjänsten och är ej heller skyldigt att lämna ersättning till Användare på grund av skada vållad till följd av felaktiga uppgifter, skrivfel, förlust eller förvanskning av data på Tjänsten. BraByggares skadeståndsansvar är i under alla förhållanden begränsat till maximalt det belopp som Tjänsteleverantören har erlagt för Abonnemanget under innevarande abonnemangsperiod.

Tjänsteleverantör ansvarar för att följa gällande lagstiftning för arbeten förmedlade via Tjänsten samt att de uppgifter som har uppgivits om företaget på Tjänsten är riktiga. Tjänsteleverantör åtar sig även att inom skälig tid avhjälpa vad som antecknats som fel i besiktningsutlåtande samt att följa beslut och rekommendationer från Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i händelse av tvist mellan Beställare och Tjänsteleverantör.

Följer ej Tjänsteleverantör gällande lag om felavhjälpning eller beslut och rekommendation från ARN så äger BraByggare rätt att omedelbart stänga av Tjänsteleverantör från Tjänsten.

I det fall ansluten Tjänsteleverantör företar handlingar ägnade att försämra BraByggares tjänst, vidareförmedla Förfrågningar eller på annat sätt uppsåtligt eller grovt oaktsamt agerar illojalt mot BraByggare så har BraByggare rätt att omedelbart häva detta avtal och erhålla från Tjänsteleverantören ett skadestånd motsvarande fem (5) prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring eller, om skadan är större än så, det belopp som skadan uppgår till.

Kvalitetskrav

BraByggare har kvalitetskrav som Tjänsteleverantörer måste uppfylla för att få rätt att använda Tjänsten. BraByggare kontrollerar löpande kvalitetskraven för anslutna Tjänste-leverantörer och uppfylls inte samtliga dessa så äger BraByggare rätt att omedelbart stänga av Tjänsteleverantör från Tjänsten.

Tjänsteleverantör som tecknat abonnemang med BraByggare kan få tillstånd att visa en särskild kvalitetssymbol “Godkänd av Villaägarna” om Tjänsteleverantören uppfyller kraven för denna. Symbolen kan visas på Tjänsteleverantörens egen hemsida via särskild länk anvisad av BraByggare. Detta är villkorat av godkännande från Villaägarnas riksförbund vilket när som helst kan återtas. Inget annat bruk av denna symbol i marknadsförings- eller annat syfte är tillåtet och vid missbruk äger BraByggare rätt att omedelbart stänga av Tjänsteleverantör från Tjänsten.

Startsidesannons

Om Tjänsteleverantör tecknar abonnemang för Startsidesannons krävs även att denne har ett aktivt abonnemang med profilsida för att annonsen ska fungera. Tjänsteleverantör ansvarar själv för att denna förutsättning är uppfylld. Internetbaserade platstjänster kan variera i precision och BraByggare kan därför inte garantera att annonsen kommer visas vid varje enskild sidvisning i bokade kommuner.

Fullmakt kontroll av företagsförsäkring

Tjänsteleverantören ger genom detta avtal BraByggare fullmakt att med försäkringsgivare kontrollera huruvida Tjänsteleverantören har en giltig företagsförsäkring med ansvarsförsäkring samt period och omfattningen för denna. Fullmakten gäller fram till det datum abonnemanget som detta avtal gäller har avslutats.

Betalning

Betalning ska ske i enlighet med villkoren för det av Tjänsteleverantören tecknade abonnemanget och enlighet med vad som anges på fakturan. Vid för sen betalning utgår påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt lag. Administration av fakturor kan hanteras av BraByggare utsedd fakturapartner. Samtliga priser är angivna exklusive mervärdesskatt om ej annat anges.

Uppsägning

Tjänsteleverantör kan säga upp abonnemanget eller annan tjänst som denne beställt från BraByggare genom att meddela bolaget skriftligen via e-post eller brev. Uppsägning gäller kommande abonnemangsperiod och måste göras senast dagen innan innevarande abonnemangsperiod avslutas. I annat fall förlängs abonnemanget automatisk med tolv (12) månader.

Avstängning

BraByggare har rätt att omedelbart stänga av Tjänsteleverantör som ej betalt fakturan för Tjänsten, som inte uppfyller BraByggares gällande kvalitetskrav, som har brutit eller misstänks ha brutit mot gällande lagstiftning, dessa villkor eller på annat sätt förfarit vårdslöst eller på annat sätt uppträtt illojalt gentemot BraByggare eller Beställare som använder tjänsten. I den händelse att skälen för avstängning inte längre föreligger kan BraByggare åter öppna Tjänsten för användning under återstående abonnemangsperiod. Abonnemangsvillkoren gäller även vid avstängt abonnemang,

Återbetalning

I händelse av uppsägning, avstängning eller hävning så görs ingen återbetalning av abonnemangsavgifter gällande innevarande abonnemangsperiod och BraByggare äger också rätt att kräva full betalning för denna. Innestående medel som Tjänsteleverantör ej har använt för att besvara Förfrågningar under innevarande abonnemangsperiod återbetalas ej och kan ej heller överföras till nästkommande abonnemangsperiod.

Immateriella rättigheter

Samtliga rättigheter till text- och bildmaterial som publiceras av Beställare och Tjänsteleverantör på Tjänsten överlåts till BraByggare och innehållet på Tjänsten åtnjuter katalogskydd enligt 49§ i lagen om upphovsrätt. Information om jobbförfrågningar på Tjänsten är BraByggares egendom avsedd för Tjänsteleverantörs enskilda bruk och får ej kopieras eller på annat sätt spridas till tredje man. Uppsåtligt eller grovt oaktsamt intrång i en annans rättigheter enligt upphovsrättslagen kan leda till böter eller fängelse upp till två år.

Publicering av företagsuppgifter

Tjänsteleverantör ansluten till Tjänsten ger sitt samtycke till att dennes person- och företagsuppgifter, inklusive uppgifter om kundomdömen, referensprojekt, svartlistning av Råd & Rön samt kreditvärdighet publiceras på Tjänsten eller på någon av BraByggares patnersiter. Tjänsteleverantör kan när som helst återkalla lämnat samtycke genom att meddela BraByggare via e-post eller brev.

BraByggare förbehåller sig rätten att på egen hand neka, redigera eller ta bort publicerat text- och bildmaterial som kan misstänkas vara olagligt eller bedöms vara olämpligt i förhållande till den verksamhet som BraByggare bedriver. BraByggare är personuppgiftsansvarig enligt lagen.

Säkerhet

BraByggare arbetar kontinuerligt för att säkerheten på handelsplatsen upprätthålls genom lämplig kryptering, personlig användaridentitet samt lösenord. Användare av Tjänsten samtycker till BraByggares användning av cookies på Tjänsten.

Överlåtelse

BraByggare äger rätt att överlåta avtal eller abonnemang med Tjänsteleverantör, inklusive, men inte begränsat till, samtliga eller delar av därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man. I händelse av överlåtelse kommer BraByggare att meddela Tjänsteleverantör via Tjänsten och via e-post. Tjänsteleverantör äger ej rätt att överlåta avtal eller abonnemang mellan Tjänsteleverantör och BraByggare och därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter till tredje man.

Medgivande medlemsförmåner

Tjänsteleverantör ger genom detta avtal sitt medgivande till att bli kontaktad av BraByggare, eller av samarbetspartner till BraByggare, med information gällande medlemsförmåner kopplade till medlemskapet samt även att Tjänsteleverantörs företag ansluts som avtalskund i Beijers kundklubb “Mitt Beijer”. Allmänna villkor avtalskund i Mitt Beijer finns tillgängliga på: www.beijerbygg.se/store/foretag/allmänna-villkor

Villkorsändring

BraByggare äger rätt att på egen hand, utan Tjänsteleverantörs godkännande, ändra dessa villkor eller andra avtalsvillkor eller, i förekommande fall, för att efterleva gällande lagar och myndighetsbeslut. BraByggare äger vidare rätt att på egen hand, utan Tjänsteleverantörs godkännande, ändra priser och villkor för de tjänster som tillhandahålls till Tjänsteleverantör ansluten till Tjänsten inklusive att i framtiden ta betalt för tjänster som idag är kostnadsfria.

Tvist

Tvist med anledning av tolkning eller tillämpning av dessa villkor eller abonnemangsvillkoren skall avgöras vid svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans med tillämpning av svensk rätt.