Upphandla hantverkare

Tips för dig som ska anlita hantverkare

Det finns mycket att tänka på när du ska upphandla hantverkstjänster såsom budget, entreprenadform, avtal, garantier med mera. Här nedan har vi försökt samla några av de viktigaste tipsen på området.

Är det första gången du ska anlita hantverkare råder vi dig att läsa igenom broschyren “Tips till dig som ska anlita bygghantverkare”. Den innehåller allt du behöver ha koll på – från det att du planerar arbetet till att det är färdigt. Broschyren är uppdelad i vad du ska tänka på före, under arbetets gång och efter det att arbetet är genomfört.

Ladda ner broschyren här

Allmänna råd för byggprojekt

Det finns några allmänna råd att tänka på när du ska dra igång ett byggprojekt:

 • Börja planera i god tid, ledtiden är ofta 3-6 månader innan man är igång
 • Undersök om det krävs bygglov (hör efter med din kommun)
 • Ta referenser och kontrollera att byggföretaget har f-skatt och ansvarsförsäkring
 • Ha en motpart (generalentreprenör) vid stora projekt så att ansvaret blir tydligt
 • Var noggrann med skriftliga underlag och avtal, det minskar risken för missförstånd
 • Säkerställ att avtalet omfattar garantier och köp vitt så att de verkligen gäller
 • Gör ej slutbetalning innan allt är färdigbyggt, besiktigat och godkänt

Kontrollera om det behövs bygglov

Om- och tillbyggnad kräver normalt bygglov och även andra utvändiga byggåtgärder. Bygge av ett staket eller en mur kan också kräva bygglov. Din kommun kan svara på om det krävs bygglov eller inte för den åtgärd du planerar.

Tidplan för byggprojekt

Ta god på dig, både med planering och upphandling. Om du stressar ökar risken för att det blir fel, att du inte hittar rätt entreprenör eller att du inte blir nöjd med resultat eller pris. Tidplanen beror givetvis på vilken typ av projekt det gäller men för en tillbyggnad kan planering, underlag och bygglov ta c:a 6 månader och upphandling av hantverkare c:a 3 månader inklusive kontraktsskrivning. Sen kan det ta ytterligare 3 månader innan de kan påbörja projektet.

Entreprenadformer

De olika entreprenadformerna som finns är:

 • Totalentreprenad, en entreprenör ansvarar för både projektering och genomförande av byggprojektet.
 • Utförandeentreprenad, en entreprenör ansvarar endast för genomförande av byggprojektet och beställaren ansvarar för projekteringen

Upphandlingsformer

Sedan finns det två upphandlingsformer och det är:

 • Generalentreprenad, byggherren träffar avtal med en entreprenör som ansvarar för hela byggprojektet
 • Delad entreprenad, byggherren träffar avtal med flera entreprenörer som ansvarar för olika delar av byggprojektet

Vid större projekt är upphandlingsformen Generalentreprenad att föredra så att du får en motpart som tar ansvar för helheten gentemot dig. Annars finns risken att ansvaret är oklart mellan olika inblandade entreprenörer om det blir fel och att det skyller på varandra.

Elentreprenader

 • Alla företag som arbetar med el ska ha ett egenkontrollprogram som ser till att arbetet utförs på rätt sätt och av personer med rätt kompetens.
 • Alla elinstallationsföretag ska ha minst en elinstallatör för regelefterlevnad, det vill säga en auktoriserad elinstallatör som är företagets stöd i arbetet med att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med elsäkerhetslagen och tillhörande föreskrifter.
 • De företag som utför elinstallationsarbete på annans anläggning måste registrera sin verksamhet hos Elsäkerhetsverket.
 • Elinstallationsarbete bara får utföras av:
  – Personer med auktorisation som elinstallatör eller
  – Personer som ingår i ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram.

Läs mer på Elsäkerhetsverket här

Regler kring f-skatt och svartarbete

Du bör alltid kontrollera att företaget är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgifter via t.ex. Skatteverkets hemsida. Vid svartarbete gäller ej garantier och vid en olycka kan du bli ersättningsskyldig och skattskyldig som arbetsgivare. Vid vår kvalitetssäkring av företag anslutna till BraByggare kontrollerar vi alltid detta plus flera andra områden.

BraByggares kvalitetssäkring

Kundomdömen, referenser och certifieringar

Referenser är viktigt att kontrollera, är tidigare kunder nöjda ökar sannolikheten att du också blir nöjd. Certifieringar finns för flera yrkesområden, dock inte för alla, och kan vara viktigt att kontrollera för att se att företaget har den kompetens som krävs för jobbet. De omdömen som finns för företagen på BraByggare är också ett viktigt hjälpmedel för att avgöra hantverkarens kvalitet.

Offert

Begär skriftlig offert inklusive moms och var noga med att allt som skall utföras omfattas i arbetsbeskrivningen. Det kan vara en god idé att få det specificerat i olika delar som t.ex. material, arbete, kostnad för delentreprenader (t.ex. elarbeten), timpris för tilläggsarbeten. Det ökar din möjlighet att bedöma rimligheten i anbudet och att jämföra olika anbud med varandra. Glöm inte heller bort att fråga om eventuella extra kostnader för restid och byggstädning.

Fast pris eller löpande räkning

Fast pris innebär att det är byggaren som står risken om arbetet blir dyrare än beräknat, priset är därför normalt högre än vid löpande räkning. Fast pris kan ändå vara att föredra i flera fall, särskilt vid större arbeten, för att få en definierad kostnad.

Vid löpande räkning står du risken själv om arbetet skulle blir dyrare än beräknat. Det blir även mer viktigt för dig att följa upp vad som verkligen görs under fakturerad arbetstid. Vid mindre arbeten kan det dock vara enklare och billigare med löpande räkning. Takpris är en medelväg mellan de två. Oavsett avtalsform ska du alltid be om en prisuppskattning på jobbet.

Avtal

Skriv alltid ett avtal med byggaren. Se till att avtalet även specificerar datum då jobbet ska vara klart och att omfattningen är tydligt definierad. Du kan även överväga att ha ett vite med i avtalet om byggaren inte lever upp till avtalet. Det finns bra avtalsmallar för byggprojekt som är framtagna av Konsumentverket i samarbete med Villaägarnas riksförbund.

Ladda ner avtalsmallar

Betalning och betalningsvillkor

Undvik att betala i förskott och slutbetala inte innan jobbet är klart och du är nöjd. Vid större arbeten krävs normalt en betalningsplan där du löpande betalar i den takt bygget fortskrider. Betala dock aldrig mer än 90% av kostnaden förrän allt är klart, besiktigat och godkänt.

Byggföretaget är skyldigt att löpande informera och få ditt godkännande för merarbete de vill ha betalt för utöver avtal. Om de ej har gjort detta får de ej ta ut mer än 15% högre pris än det ni avtalat om. Ett exempel på en betalningsplan kan vara 20% efter grundläggning, 20% efter stomresning, 20% efter takläggning, 20% efter el- och vvs-installationer och 20% efter slutbesiktning.

Förskottsbetalning

Förskott innebär en risk och det bör du försöka undvika, det kan även vara en signal på dålig likviditet hos leverantören. Det är i så fall bättre med en betalningsplan kopplat till olika delar av leveransen. Detta är ofta nödvändigt vid större arbeten med en omfattning på flera hundra tusen kronor. Hantverkaren vill inte ta en för stor kreditrisk på dig heller. Om det ändå blir aktuellt med förskott så var noga med att ha ett skrivet kontrakt och begränsa det till mindre belopp, exempelvis 10% av kontraktssumman.

Garantier och försäkring

Ansvar och garantier som gäller när privatperson upphandlar byggprojekt regleras i Konsumenttjänstlagen. Hantverkaren är bland annat skyldig att åtgärda fel som bedöms som bristande fackmässighet.

Läs mer om konsumenttjänstlagen här

Läs mer om garantier och ansvar

Ansvarsförsäkring

Du bör även se till att hantverkaren har ansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkringen ersätter eventuella skador och följdskador som hantverkaren orsakar till exempel vid en vattenläcka. Vid en större om- eller tillbyggnad krävs även att det finns ett färdigställandeskydd som träder in om byggaren ej klarar av att fullfölja arbetet, till exempel till följd av sjukdom eller konkurs. Det är du som byggherre som är ansvarig att se till att detta finns men det tecknas oftast av näringsidkaren/entreprenören.